staticpages
  • Gratis retour
  • Wegens onvoorziene omstandigheden kunnen wij voorlopig geen bestellingen klaarzetten of versturen
    Onze excuses voor het ongemak
0
menu

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Freetime NV, gevestigd te AARSCHOT, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten die worden uitgeoefend op www.free-time.be en verwante domeinnamen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 Freetime NV zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Wij werken met verschillende transportpartners. Voor meer info hierover, gelieve volgende info door te nemen: https://www.free-time.be/info/veiligshoppen/

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief BTW, Recupel, BEBAT.

 

4. Verzakingsrecht

4.1 Overeenkomstig de Wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument, heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen na levering zonder opgave van reden te retourneren.

4.2 Goederen kunnen omgeruild worden in elke vestiging van Freetime NV mits voorlegging van het aankoopbewijs. De goederen dienen in nieuwe staat te zijn, inclusief alle documentatie en accessoires en in een onbeschadigde verpakking.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of goederen die de consument om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet terug kan zenden.

Indien u een beroep wilt doen op het herroepingsrecht, gelieve dan het document via http://www.free-time.be/web/assets/downloads/Modelformulier-Herroeping-ConsumentenFT.doc in te vullen en te verzenden naar info@free-time.be.

5. Aanbiedingen

5.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Freetime NV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

5.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Freetime NV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

5.3 Aanbiedingen van Freetime NV gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.4 Freetime NV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien een prijsopgave een evidente onjuistheid bevat. 

 

6. Garantie 

6.1 Freetime NV staat in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot 2 maanden na levering aan Freetime NV schriftelijk worden gemeld. Terugbrengen van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat.

6.3 Freetime NV zal naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.  De aansprakelijkheid van Freetime NV en het bedrag der schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag. 

Iedere aansprakelijkheid van Freetime NV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: 

-de afnemer jegens Freetime NV in gebreke is

-de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd of door derden heeft laten repareren of bewerken

-de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

-het gaat over demo-toestellen en of showroommodellen. Hiervoor kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 De informatie en inhoud op deze site wordt continue bijgewerkt en zo correct mogelijk weergegeven. Deze informatie kan ten allen tijde worden gewijzigd of worden aangepast. In geen enkel geval kan de informatie op deze site tegen freetime NV gebruikt worden

7.2 Freetime NV kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade door het gebruik van deze site.

7.3 Freetime is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of eventuele schade door gebruik van andere websites waarnaar wordt verwezen op www.free-time.be en verwante domeinnamen

 

8. Gegevensbeheer 

8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Freetime NV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Zie ons “Privacy Beleid” voor meer informatie.

8.2 Freetime NV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

9. Overeenkomst 

9.1 Een overeenkomst tussen Freetime NV en een klant komt tot stand nadat een bestelopdracht door Freetime NV op haalbaarheid is beoordeeld en er een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd.

9.2 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van Freetime NV zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

10. Overmacht 

10.1 Freetime NV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak die buiten de wil van Freetime NV de nakoming van de verplichtingen aan de afnemer geheel of gedeeltelijk verhindert. Deze oorzaken kunnen zijn :vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand, nalatigheden van hulppersonen, ziekte van personeel,…

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De afnemer is pas eigenaar van alle door Freetime NV geleverde zaken van zodra de afnemer de vorderingen, inclusief renten en kosten, van Freetime NV uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

11.2 De afnemer mag de geleverde zaken niet gebruiken, doorverkopen vooraleer hij aan alle voorwaarden van paragraaf 11.1 heeft voldaan.

 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Freetime NV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven voorgelegd.

12.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr 

 

13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle domeinnamen, foto’s, teksten, merken en logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Freetime NV of derden.

13.2 Het is verboden om deze informatie te reproduceren, te verspreiden, te publiceren en/of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Freetime NV en haar toeleveranciers of rechthebbenden, tenzij voor privégebruik. 

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang meteen € 5 korting.

Bekijk onze nieuwste folders online!

Bekijken

Blijf op de hoogte via Social Media